NÚKIB vydal reaktivní opatření kvůli zranitelnosti Log4j

DomůKyberbezpečnost

NÚKIB vydal reaktivní opatření kvůli zranitelnosti Log4j

NÚKIB vydal reaktivní opatření kvůli zranitelnosti Log4j, která se šíří závratnou rychlostí.

Didier Schapiro je novým obchodním ředitelem Inventi
Euro.cz nevychází, nefunguje web ani dalším titulům vydavatelství MF
OPPO se Spotify budou poskytovat přehrávání hudby v ColorOS 13
Peter Topor z GymBeamu novým CEO Aukro.cz

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) vydal reaktivní opatření k zabezpečení informačních systémů nebo sítí a služeb elektronických komunikací před možným kybernetickým bezpečnostním incidentem.

Reaktivní opatření se skládá z následujících úkonů, které jsou povinné osoby podle § 3 písm. c) až f) zákona o kybernetické bezpečnosti povinny ve stanovené lhůtě provést:


 1. Vytvořit offline zálohy aktiv, která jsou kritická pro fungování organizace, a zkontrolovat jejich konzistenci. Zároveň provést kontrolu dostupnosti a konzistence posledních záloh těchto aktiv vytvořených před 1. prosincem 2021.
  Tento úkon je potřeba provést neprodleně od účinnosti tohoto reaktivního opatření a to s nejvyšší prioritou.

 2. Provést inventuru aktiv v systému a vyhledat ta aktiva, která obsahují komponenty Apache Log4j 2 ve verzích 2.02.14.1.

  2.1. U aktiv, která neumožňují provést konfigurační změny Apache Log4j 2 nebo která nejsou ve plné správě organizace, kontaktovat dodavatele nebo výrobce těchto aktiv
  nebo vyhledat vyjádření těchto dodavatelů ke zranitelnosti a provést nebo zohlednit jimi vydané instrukce.
  2.2. U aktiv, kde je možné provést konfigurační změny komponenty Apache Log4j 2 postupovat podle úkonů 3. nebo 4. tohoto reaktivního opatření.
  Tento úkon je potřeba provést neprodleně od účinnosti tohoto reaktivního opatření.

 3. S nejvyšší prioritou u aktiv dostupných ze sítě Internet provést u aktiv obsahujících komponentu Apache Log4j 2 verze 2.02.14.1 kroky směřující ke zmírnění následků zneužití (tj. mitigaci) zranitelnosti CVE202144228.

  3.1. U aktiv, v rámci kterých je možný přístup ke komponentně Apache Log4j 2, provést aktualizaci Apache Log4j 2 na verzi 2.15.0 RC2 nebo vyšší, pokud je to možné.

  3.2. V ostatních případech, zejména pokud aktualizace není možná, omezit zranitelné funkce Apache Log4j 2 a zajistit v rámci ochranných technologií aktiva (firewall, WAF, IPS a dalších) aktualizaci signatur a detekčních pravidel pro mitigaci zranitelnosti CVE202144228, pokud je výrobce dané technologie poskytuje.
  Tento úkon je potřeba provést neprodleně od identifikace aktiva obsahujícího komponentu Apache Log4j 2 ve verzích 2.02.14.1.

 4. Pokud mitigace podle úkonu 3. není možná neprodleně, provést s ohledem na kritickou závažnost zranitelnosti zhodnocení alternativních možností řešení, zejména omezení odchozí komunikace zahájené ze strany systému do Internetu nebo úplné odpojení systému od sítě, a tato řešení co nejdříve provést.
  Zhodnocení alternativních možností řešení v případě nemožnosti provést mitigaci podle úkonu 3. je potřeba provést neprodleně od identifikace aktiva obsahujícího komponentu
  Apache Log4j 2 verze 2.02.14.1.

 5. U aktiv obsahujících komponentu Apache Log4j 2 provést kontrolu, zda již nedošlo ke kompromitaci skrze zranitelnost CVE202144228. V rámci kontroly provést minimálně následující kroky:

  5.1. Kontrola logů generovaných zranitelnou knihovnou provést vyhledání řetězců obsahujících volání Java Naming and Directory Interface v lozích systému generovaných komponentou Log4j a v záznamech firewallu či WAF tohoto aktiva.

  Kontrolu logů je potřeba provést nejdříve za období od 1. prosince 2021 do data účinnosti tohoto reaktivního opatření a následně v pravidelných přiměřených intervalech do provedení úkonů podle bodů 2.1., 3. nebo 4.

  5.2. Monitorovat síťový provoz systému na anomálie, zejména odchozí komunikaci do internetu protokolem LDAP nebo RMI, a odchozí provoz zahájený ze strany serveru, pokud se jedná v kontextu účelu serveru o nestandardní chování.
  Monitoring je potřeba provádět kontinuálně do provedení úkonů podle bodů 2.1., 3. nebo 4.
  5.3. V případě pozitivního nálezu v bodu 5.1. nebo 5.2. provést komplexní audit všech relevantních aktiv.
  Jednotlivé činnosti v rámci úkonu 5. je potřeba zahájit neprodleně.

 6. Nahlásit Úřadu aktuální rozsah veřejných DNS záznamů nebo veřejných IP adres, nebo Úřadu oznámit, že dříve nahlášené záznamy a adresy jsou aktuální.
  Tento úkon je potřeba provést nejpozději do 31. prosince 2021. Toto reaktivní opatření jako celek, tj. všechny úkony v něm uložené, je potřeba provést v souladu se lhůtami stanovenými pro jednotlivé úkony, nejpozději však do dne 31. ledna 2022. Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) zákona o kybernetické bezpečnosti jsou povinny
  oznámit Úřadu provedení reaktivního opatření a jeho výsledek bez zbytečného odkladu. Oznámení provedení tohoto reaktivního opatření proveďte tedy až po realizaci všech úkonů, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7. února 2022.


  Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až f) zákona o kybernetické bezpečnosti, které některé
  výše uvedené úkony již do dne účinnosti tohoto reaktivního opatření provedly, nemusí tyto konkrétní úkony provádět opakovaně. Informaci o provedení jednotlivých úkonů a způsobu jejich provedení tyto orgány a osoby oznámí Úřadu v rámci oznámení provedení tohoto
  reaktivního opatření.


  O
  rgány a osoby, které se stanou povinnými osobami dle § 3 písm. c) až f) zákona o kybernetické bezpečnosti po dni účinnosti tohoto reaktivního opatření, u nichž je toto reaktivní opatření relevantní, musí všechny výše uvedené úkony splnit do jednoho měsíce od svého určení či identifikace a poté bez zbytečného odkladu oznámit Úřadu výsledek jeho provedení.

KOMENTÁŘE

WORDPRESS: 0
DISKUZE 0